Deklaracja dostępności

Deklaracja Dost?pno?ci dla strony internetowej pulmonologia.olsztyn.pl

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost?pno?ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot?w publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej ?ustaw? o dost?pno?ci cyfrowej?, niniejszy dokument okre?la warunki techniczne publikacji Deklaracji Dost?pno?ci oraz struktur? dokumentu elektronicznego Deklaracji Dost?pno?ci.

Warmi?sko - Mazurskie Centrum Chor?b P?uc w Olsztynie zobowi?zuje si? zapewni? dost?pno?? swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost?pno?ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot?w publicznych. O?wiadczenie w sprawie dost?pno?ci ma zastosowanie do strony internetowej Warmi?sko - Mazurskiego Centrum Chor?b P?uc w Olsztynie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-08-03.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-03.

Strona internetowa jest cz??ciowo zgodna z ustaw? z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost?pno?ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot?w publicznych z powodu niezgodno?ci lub wy??cze? wymienionych poni?ej.

Filmy nie posiadaj? napis?w dla os?b g?uchych.

Za??czniki w postaci skan?w w artyku?ach nie posiadaj? tekstu alternatywnego.

Powodem wy??czenia - filmy  i za??czniki zosta?y opublikowane przed wej?ciem w ?ycie ustawy o dost?pno?ci cyfrowej.

O?wiadczenie sporz?dzono dnia: 2021-08-03.

Dost?pno?? architektoniczna

WMCChP w Olsztynie

Opis dost?pno?ci wej?cia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Warmi?sko ? Mazurskie Centrum Chor?b P?uc w Olsztynie sk?ada si? z kilku obiekt?w ?wiadcz?cych us?ugi medyczne, s? to:

Budynek Administracji i Dyrekcji Szpitala ? bry?a A

Wej?cie do budynku zlokalizowane jest na poziomie terenu, zatem nie stanowi bariery architektonicznej. Wewn?trz znajduj? si? schody, brak windy. Mo?liwo?? wej?cia od Bry?y AC.

Budynek G??wny ? bry?a AC

Wej?cie do budynku zlokalizowane jest na poziomie terenu, zatem nie stanowi bariery architektonicznej. Wewn?trz znajduj? si? d?wig osobowy. W budynku bezpo?rednio za drzwiami wej?ciowymi po prawej stronie znajduje si? szatnia, kt?rej pracownicy dostarczaj? informacji g?osowej na temat rozk?adu pomieszcze? budynku oraz o ?wiadczonych w nim us?ugach. W budynku z prawej strony jest portiernia, kt?ra w razie potrzeby kieruje pacjent?w i pomaga obs?u?y? biletomat.

Budynek Przychodni Specjalistycznej ? bry?a AC

Wej?cie do budynku zlokalizowane jest na poziomie terenu, zatem nie stanowi bariery architektonicznej. Budynek jest wyposa?ony w wew. platform? dla os?b niepe?nosprawnych poruszaj?cych si? na w?zku inwalidzkim i za jej pomoc? z poziomu wej?cia mo?na dosta? si? na pierwsze pi?tro gdzie mieszcz? si? poradnie. Rejestracja jest prowadzona na niskim parterze do kt?rej mo?na wej?? schodami lub pojecha? pochylni?. Na parterze znajduje si? wej?cie do windy osobowej dostosowanej do potrzeb os?b niepe?nosprawnych poruszaj?cych si? na w?zkach.

Budynek Laboratorium, Oddzia? Pulmonologiczny z Pododdzia?em Gru?licy ? Bry?a D

Do wej?cia opr?cz schod?w prowadzi podjazd dla w?zk?w inwalidzkich. Budynek jest wyposa?ony w wew. platform? dla os?b niepe?nosprawnych poruszaj?cych si? na w?zku inwalidzkim i za jej pomoc? z poziomu wej?cia mo?na dosta? si? na wy?sze kondygnacje.

Budynek Administracji ? willa 

Do wej?cia opr?cz schod?w prowadzi podjazd dla w?zk?w inwalidzkich. Budynek jest wyposa?ony w domofon do przywo?ania personelu. Przy drzwiach na ?cianie jest telefon s?u??cy do kontaktu i przywo?ania pracownika W-MCChP.

Opis dost?pno?ci korytarzy, schod?w i wind

Z holu g??wnego ka?dego budynku mo?na dosta? si? do wszystkich, niezb?dnych dla pacjent?w pomieszcze?. Na korytarzach rozlokowane s? tablice informacyjne. Wszystkie og?lnodost?pne hole, korytarze i drzwi s? przestronne i posiadaj? odpowiedni? szeroko?? zapewniaj?c? swobodne poruszanie si? osobom na w?zkach inwalidzkich. Budynek jest wyposa?ony w wew. platform? dla os?b niepe?nosprawnych poruszaj?cych si? na w?zku inwalidzkim i za jej pomoc? z poziomu wej?cia mo?na dosta? si? na parter gdzie mie?ci si? Kancelaria W-MCChP. Na parterze znajduje si? wej?cie do windy osobowej dostosowanej do potrzeb os?b niepe?nosprawnych poruszaj?cych si? na w?zkach. Winda jest wyposa?ona w wypuk?y panel numeracji przycisk?w dla os?b s?abowidz?cych i niewidomych.

Dost?pno?? toalety

Toaleta dla os?b niepe?nosprawnych znajduje si? na parterze obok rejestracji do Pracowni Tomografii Komputerowej.

Opis dostosowa?, na przyk?ad pochylni, platform, informacji g?osowych, p?tlach indukcyjnych

W W-MCChP w Olsztynie nie ma p?tli indukcyjnych. Nie istnieje mo?liwo?? obs?ugi os?b s?abos?ysz?cych/nies?ysz?cych w j?zyku migowym. W budynku nie ma oznacze? w alfabecie brajla ani oznacze? kontrastowych lub w druku powi?kszonym dla os?b niewidomych i s?abowidz?cych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla os?b niepe?nosprawnych

Obok budynku znajduje si? parking, na kt?rym jest kilka og?lnodost?pnie miejsc parkingowych dla os?b niepe?nosprawnych - wydzielone i odpowiednio oznakowane

Informacja o prawie wst?pu z psem asystuj?cym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i jego pomieszcze? mo?na wej?? z psem asystuj?cym i psem przewodnikiem na zasadach okre?lonych w art. 20a, art. 20b  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu os?b niepe?nosprawnych (Dz. U. 2021.poz. 573 ze zm.  )

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problem?w z dost?pno?ci? strony internetowej prosimy o kontakt. Osob? kontaktow? jest Magdalena Ponichtera, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktowa? mo?na si? tak?e dzwoni?c na numer telefonu
89 532 29 43.

Wniosek o zapewnienie dost?pno?ci

Gdy osoba ze szczeg?lnymi potrzebami ma trudno?? w za?atwieniu swojej sprawy w instytucji publicznej, mo?e z?o?y? do niej wniosek o zapewnienie dost?pno?ci. Wniosek mo?e z?o?y? tak?e przedstawiciel ustawowy osoby ze szczeg?lnymi potrzebami, na przyk?ad rodzic.

We wniosku trzeba  wykaza? interes faktyczny.

Co powinien zawiera? wniosek o zapewnienie dost?pno?ci

Wniosek powinien zawiera?:

  1. dane kontaktowe wnioskodawcy: imi? i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu lub adres e-mail,
  2. opis bariery, kt?ra utrudnia albo uniemo?liwia za?atwienie sprawy,
  3. informacj?, w jaki spos?b instytucja powinna si? kontaktowa? w sprawie wniosku.

Je?li wnioskuj?cy oczekuje konkretnego rozwi?zania problemu z dost?pno?ci? powinien napisa? o tym we wniosku.

Podmiot publiczny ma 14 dni na zapewnienie dost?pno?ci. Je?eli wymaga to wi?cej czasu, podmiot mo?e wyd?u?y? realizacj? wniosku do 2 miesi?cy, jednak musi o tym niezw?ocznie powiadomi? osob?, kt?ra z?o?y?a wniosek.

Formularz wniosku znajduje si? w za??czniku. Wniosek mo?na z?o?y? za po?rednictwem ePUAP , maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres 10-357 Olsztyn ul. Jagiello?ska 78

Skarga na brak dost?pno?ci

Je?eli podmiot publiczny nie zapewni dost?pno?ci pomimo z?o?enia wniosku, mo?na z?o?y? skarg? na brak dost?pno?ci do Dyrektora W-MCChP w Olsztynie. Trzeba to zrobi? w ci?gu 30 dni od dnia, w kt?rym podmiotowi publicznemu up?yn?? termin na zapewnienie dost?pno?ci lub od otrzymania odmowy zapewnienia dost?pno?ci.

Co powinna zawiera? skarga na brak zapewniania dost?pno?ci

Skarga powinna zawiera?:

  1. dane kontaktowe wnioskodawcy: imi? i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail,
  2. opis bariery utrudniaj?cej lub uniemo?liwiaj?cej dost?pno?? w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
  3. spos?b kontaktu ze skar??cym.

Je?li wnioskuj?cy oczekuje konkretnego rozwi?zania problemu z dost?pno?ci? powinien napisa? o tym we wniosku.

Je?eli osoba skar??ca za??czy do skargi wcze?niej z?o?ony wniosek o zapewnienie dost?pno?ci, wystarczy, ?e w skardze wska?e dodatkowo tylko swoje dane kontaktowe.

Skarga powinna zosta? rozpatrzona mo?liwie jak najszybciej. Je?li jednak jej przedmiot b?dzie bardziej skomplikowany, termin ten mo?e zosta? wyd?u?ony do miesi?ca. W wyj?tkowo trudnych sytuacjach, rozpatrzenie skargi powinno trwa? nie d?u?ej ni? dwa miesi?ce. Powy?sze terminy liczone s? od dnia, w kt?rym zostanie dor?czona skarga.

Formularz skargi znajduje si? w za??czniku. Skarg? mo?na z?o?y? za po?rednictwem ePUAP, maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres 10-357 Olsztyn, ul. Jagiello?ska 78

Ka?dy ma prawo do wyst?pienia z ??daniem zapewnienia dost?pno?ci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiego? ich elementu. Mo?na tak?e za??da? udost?pnienia informacji za pomoc? alternatywnego sposobu dost?pu, na przyk?ad przez odczytanie niedost?pnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawarto?ci filmu bez audiodeskrypcji itp. ??danie powinno zawiera? dane osoby zg?aszaj?cej ??danie, wskazanie, o kt?r? stron? internetow? lub aplikacj? mobiln? chodzi oraz spos?b kontaktu. Je?eli osoba ??daj?ca zg?asza potrzeb? otrzymania informacji za pomoc? alternatywnego sposobu dost?pu, powinna tak?e okre?li? dogodny dla niej spos?b przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizowa? ??danie niezw?ocznie, nie p??niej ni? w ci?gu 7 dni od dnia wyst?pienia z ??daniem. Je?eli dotrzymanie tego terminu nie jest mo?liwe, podmiot publiczny niezw?ocznie informuje o tym wnosz?cego ??danie, kiedy realizacja ??dania b?dzie mo?liwa, przy czym termin ten nie mo?e by? d?u?szy ni? 2 miesi?ce od dnia wyst?pienia z ??daniem. Je?eli zapewnienie dost?pno?ci cyfrowej nie jest mo?liwe, podmiot publiczny mo?e zaproponowa? alternatywny spos?b dost?pu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odm?wi realizacji ??dania zapewnienia dost?pno?ci lub alternatywnego sposobu dost?pu do informacji, wnosz?cy ??danie mo?ne z?o?y? skarg? w sprawie zapewniana dost?pno?ci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wy?ej procedury mo?na tak?e z?o?y? wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Skarga na brak dostępności.docx)Skarga na brak dostępności.docx62 kB2023-01-27
Pobierz plik (Wniosek o zapewnienie dostępności.docx)Wniosek o zapewnienie dostępności.docx28 kB2023-01-27