Rada Społeczna W-MCCP

Przy Warmi?sko - Mazurskim Centrum Chor?b P?uc w Olsztynie dzia?a Rada Spo?eczna, kt?ra jest organem inicjuj?cym i opiniodawczym Samorz?du Wojew?dztwa oraz organem doradczym Dyrektora Zespo?u Rad? Spo?eczn? powo?uje, odwo?uje i zwo?uje jej pierwsze posiedzenie Sejmik Wojew?dztwa Warmi?sko-Mazurskiego. Kadencja Rady Spo?ecznej trwa 4 lata. W sk?ad wchodzi 8 os?b, w tym: Marsza?ek Wojew?dztwa Warmi?sko - Mazurskiego lub osoba przez niego wyznaczona jako Przewodnicz?cy Rady Spo?ecznej, a tak?e cz?onkowie: przedstawiciel Wojewody Warmi?sko- Mazurskiego, przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztyni oraz przedstawiciele wybrani przez Sejmik Wojew?dztwa w liczbie 5 os?b.

Sk?ad obecnej Rady Spo?ecznej Warmi?sko - Mazurskiego Centrum Chor?b P?ucw Olsztynie:

 • Tadeusz Politewicz - Przewodnicz?cy Rady Spo?ecznej
 • Gra?yna Licznerska - Wiceprzewodnicz?ca
 • dr hab. S?awomir Przybyli?ski
 • Piotr ?uchowski
 • Alicja Bojarska
 • Marcin Kulasek
 • Dariusz Na??cz
 • Micha? Pereszczako

   

Do zada? Rady Spo?ecznej nale?y:

 1. Przedstawianie podmiotowi tworz?cemu wniosk?w i opinii w sprawach:
  • zbycia aktyw?w trwa?ych oraz zakupu lub przyj?cia darowizny nowej aparatury i sprz?tu medycznego,
  • zwi?zanych z przekszta?ceniem lub likwidacj?, rozszerzeniem lub ograniczeniem dzia?alno?ci,
  • przyznawania dyrektorowi nagr?d,
  • rozwi?zywania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z dyrektorem.
 2. Przedstawianie dyrektorowi wniosk?w i opinii w sprawach:
  • planu finansowego i inwestycyjnego,
  • rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
  • kredyt?w bankowych lub dotacji,
  • podzia?u zysku.                                                                                         
 3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosk?w wnoszonych przez osoby korzystaj?ce ze ?wiadcze? Zespo?u, z wy??czeniem spraw podlegaj?cych nadzorowi medycznemu.
 4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania dzia?alno?ci leczniczej.
 5. Wykonywanie innych zada? okre?lonych w Ustawie i Statucie zespo?u