ODWIEDZINY

Zarządzenie nr 115

z dnia 3- listopada 2023 roku

Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie

w sprawie: zasad odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach Warmińsko-Mazurskiego

Centrum Chorób Płuc w Olsztynie

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i o Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2023r. poz. 1545), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2023 poz.1284) oraz §13 pkt 1 w związku z § 36 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie zarządzam, co następuje:

§1

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne wprowadza się następujące zasady odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie:

1.         Wstrzymuje się do dnia 5.11.2023r. odwiedziny pacjentów na Oddziale Alergologiczne - Pulmonologicznym W sytuacjach szczególnych dopuszcza się odwiedziny pacjenta za zgodą Ordynatora/ koordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego.

2.         Na pozostałych Oddziałach szpitalnych zalecane jest ograniczenie odwiedzin na zasadach określonych poniżej.

3.         Podczas odwiedzin w sali chorego jednoczasowo może przebywać jedna osoba odwiedzająca, w czasie nie przekraczającym 30 minut. W sytuacjach szczególnych, po uzyskaniu zgody Ordynatora/Koordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego, możliwe jest przebywanie w sali hospitalizacji do 2 godzin.

4.         Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby z objawami infekcji układu oddechowego.

5.         Przed wejściem do oddziału osoba odwiedzająca zobowiązana jest dokładnie umyć i zdezynfekować dłonie. Czynności te należy wykonać również przy wyjściu ze szpitala.

6.         Osoba odwiedzająca pacjenta zobowiązana jest przez cały okres pobytu przebywać w masce zasłaniającej usta i nos.

7.         W przypadku braku możliwości odbycia osobistych odwiedzin pacjenta w Szpitalu umożliwia się i wspiera pacjenta w podtrzymywaniu kontaktu z bliskimi w sposób zdalny poprzez wykorzystanie systemów łączności.

8.         Odwiedzający nie stosujący się do zasad odwiedzin pacjentów mogą zostać zobowiązani przez personel do opuszczenia terenu szpitala.

§2

1.                 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.                 Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej szpitala oraz na tablicach ogłoszeń.

 

Pacjentom i odwiedzającym zabrania się:

 • przebywania w stanie nietrzeźwym,
 • palenia papierosów na terenie szpitala,
 • manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami i instalacjami: elektryczną, gazową, wentylacyjną itp.,
 • stosowania u pacjentów jakichkolwiek środków i metod leczniczych bez wiedzy  i zgody personelu,
 • podawania choremu przyniesionej żywności, bez wcześniejszego uzgodnienia z lekarzem lub pielęgniarką rodzaju i zakresu diety.

 

Pacjenci mogą korzystać z:

 • własnych  telefonów komórkowych z ograniczeniem ich użytkowania w pobliżu aparatury medycznej,
 • sprzętu RTV za odpłatnością według obowiązującego cennika,
 • punktów usługowych, znajdujących się poza oddziałem, po uprzednim poinformowaniu personelu o fakcie opuszczenia oddziału,
 • skrzynki pocztowej znajdującej się przed wejściem do szpitala,
 • Wi-Fi,
 • płatnego parkingu szpitalnego.
Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (cennik opłat parking.pdf)cennik opłat parkingowych122 kB2015-10-23
Pobierz plik (Regulamin parkingu Pulmonologia w Olsztynie.pdf)regulamin parkingu158 kB2015-10-23