Opieka Duszpasterska

Pacjenci mog? korzysta? z opieki duszpasterskiej duchownego zgodnie z wi?kszo?ciowym wyznaniem ludno?ci zamieszka?ej w Olsztynie, tj. rzymskokatolickiego oraz wyznania grekokatolickiego.


Pacjenci innych wyzna? maj? mo?liwo?? kontaktu ze wskazanym przez siebie duchownym.
W oddzia?ach szpitalnych dost?pne s? numery telefon?w Parafii r??nych wyzna?.

Kaplica szpitalna znajduje si? na I pi?trze Bry?y C Szpitala (przy Oddziale Onkologii  z Pododdzia?em Chemioterapii Nowotwor?w).

Szczeg??owych informacji dotycz?cych pos?ugi duszpasterskiej udziela personel medyczny ka?dego oddzia?u.

 

Msze ?wi?te w kaplicy odprawiane s? nast?puj?co:

Niedziele i ?wi?ta - 15:00

Wtorek, czwartek, pi?tek - 15:00

Po mszach ?w. odwiedziny chorych w salach z komuni? ?wi?t?.

Kapelan szpitalny
ks.  dr Dariusz Sonak
ks. Stanis?aw Tarapacki                      

           

Telefony kontaktowe do Parafii innych wyzna?:

Parafia Ewangelicka, ul. All about the thyroid gland 1 tel. 89 527 22 45

Parafia Prawos?awna, ul. Wojska Polskiego 71 tel. 89 526 70 05

Parafia Bizantyjsko-Ukrai?ska/Ko?ci?? Greko-Katolicki, ul. Lubelska 12 tel. 606 613 004

Ko?ci?? Chrze?cijan Baptyst?w w Olsztynie, tel. 601 747 562