Udostępnienie dokumentacji Medycznej

Dokumentacja medyczna może być udostępniona w szczególności:

 • pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dowodu tożsamości np.: dowodu osobistego, paszportu,
 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem dowodu tożsamości (np. rodzicom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat),
 • opiekunowi prawnemu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie,
 • osobie legitymującej się pisemnym upoważnieniem pacjenta.

Przyjmowanie wniosków oraz odbiór  dokumentacji medycznej odbywa się w godz. 7:30 – 14:30, od poniedziałku do piątku, w dni robocze w pokoju archiwum lub rejestracji Przychodni specjalistycznej po okazaniu dokumentu potwierdzającego wpłatę.

Dokumentację medyczną, w trybie zapewniającym zachowanie poufności i  ochronę danych osobowych udostępnia się PACJENTOWI, OSOBIE POSIADAJĄCEJ UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ LUB UPRAWNIONEMU ORGANOWI CZY PODMIOTOWI w następujących formach:

 1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie W-MCChP, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć
 2. w formatach i standardach wydanych na podstawie art. 11ust. 1a i 1b ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia Dz.U. z 2020r. poz. 702 ze zm.), a w przypadku ich braku - w standardach HL7 oraz DICOM lub innych standardach i formatach
 3. poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku
 4. na informatycznym nośniku danych -  poprzez  skopiowanie dokumentacji w formie elektronicznej na nośnik danych (płyta CD, DVD, pendrive itp.)
 5. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – poprzez udostępnienie za pośrednictwem poczty elektronicznej  w sposób opisany w  Informacji wewnętrznej W-MCChP
 6. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych,   a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.

Na podstawie  Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13.05.2024 roku  w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2024 roku, od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2024 roku opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej wynoszą:

 1. za jedną stronę wyciągu, odpisu dokumentacji medycznej – 16,29 zł brutto
 2. za jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej – 0,57 zł brutto
 3. za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 3,26 zł brutto
 4. za udzielenie informacji, dotyczących jednego ubezpieczonego, o których mowa w art. 38 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2020 roku, poz. 895 t.j.) – 138,51 zł brutto

 

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

 • pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt b i c oraz ust. 3
 • dokumentacji udostepnionej  w formatach i standardach wydanych na podstawie art. 11ust. 1a i 1b ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia Dz.U. z 2020r. poz. 702 ze zm.), a w przypadku ich braku - w standardach HL7 oraz DICOM lub innych standardach i formatach
 • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 roku, poz. 849 t.j.), zwaną „wojewódzką komisją”, której siedzibą jest siedziba Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych. 


Udostępnienie dokumentacji medycznej drogą pocztową odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1041 t.j.), zgodnie z aktualnym na dzień nadania przesyłki cennikiem usług pocztowych ustalonych na podstawie art. 22 tejże ustawy.
 

Opłaty z tytułu udostępnienia dokumentacji medycznej należy dokonać na rachunek bankowy: 87 1160 2202 0000 0000 6193 7424.


Odbiór  osobisty dokumentacji medycznej odbywa się w godz. 7:30 – 14:00, od poniedziałku do piątku,  w dni robocze w pokoju Archiwum dokumentacji medycznej  lub rejestracji Przychodni specjalistycznej,  po okazaniu dokumentu potwierdzającego wpłatę.

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Wzór wniosku o udostępnienie.docx)Wzór wniosku o udostępnienie.docx22 kB2021-02-19